top of page

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.

 

De Stichting Inzet Reddingshond Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN)

Steurstraat 15

4285 XG  WOUDRICHEM

+31611455663

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Inzet Reddingshond Nederland is te bereiken via secretaris@reddingshonden-sin.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Inzet Reddingshond Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum;

 • Naam van uw hond;

 • Betalingsgegevens;

 • Chipnummer van uw hond;

 • Geboortedatum van uw hond;

 • Ras van uw hond;

 • (Pas)foto's van u en/of uw hond;

 • De door u behaalde kwalificaties;

 • De VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag);

 • De naam van uw organisatie.

 

Grondslag voor gegevensverwerking:
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken van de Stichting Inzet Reddingshond Nederland, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Inzet Reddingshond Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven voor- en afnemen van een examen;

 • Het vermelden van een team op de inzetlijst;

 • Het oproepen van een team ten behoeve van een inzet;

 • Het voeren van de leden- en financiële administratie;

 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@reddingshonden-sin.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Inzet Reddingshond Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze inzetten uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de leden login op de website;

- Stichting Inzet Reddingshond Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze partner de Nationale politie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Stichting Inzet Reddingshond Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Inzet Reddingshond Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Stichting Inzet Reddingshond Nederland deelt uw persoonsgegevens met de Nationale politie als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. De politie verwerkt de ingeleverde VOG en de ondertekende geheimhoudingsverklaring, zodat u deel kunt nemen aan inzetten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Inzet Reddingshond Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Inzet Reddingshond Nederland uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Inzet Reddingshond Nederland gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Inzet Reddingshond Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, over welke wij van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris @reddingshonden-sin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Stichting Inzet Reddingshond Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Inzet Reddingshond Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@reddingshonden-sin.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Een gewijzigde privacyverklaring zal op de website gepubliceerd worden. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens:

 

© 2024 Stichting Inzet Reddingshond Nederland.

bottom of page